Trygg gymnastik

Alla barn har rätt att hålla på med idrott och samtidigt känna sig trygga. Här hittar du information om hur vi på olika sätt arbetar för att skapa en trygg gymnastik.

I arbetet med trygga idrottsmiljöer är det förebyggande arbetet viktigt. Här hittar du en kort text om värdegrundsarbete, som är grunden för allt vi gör i föreningen.

Gymnastikförbundet har också vissa styrdokument för hur vi ska agera med och mot varandra och hur verksamhet ska bedrivas i föreningen:

Uppförandekod

Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

Rädda Barnen har tagit fram materialet Tryggare tillsammans. Det är en webbutbildning som handlar om att öka medvetenheten kring risker, att arbeta förebyggande, att rapportera när vi ser brister och incidenter i vår verksamhet samt att agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn.Rädda barnen har också materialet Stopp! Min kropp! som är ett samtalsmaterial för den som vill prata med barnen direkt om känslor, kroppen och gränser.

Om något har hänt i föreningen eller du behöver någon att prata med kan du vända dig till gymnastikombudsmannen.

Det kan också hända att något som inträffat behöver prövas mot våra stadgar. Till det har vi en juridisk nämnd. Deras uppgift är att undersöka om det inträffade ska bestraffas i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar kap. 14.