Utvecklingsmodellen

Svensk Gymnastik är i ständig rörelse. Vi strävar varje dag efter att bli ännu bättre. Vi tar sats i Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell, uppdelad i stadier och nyckelfaktorer. Stadierna beskriver hur föreningar och individer kan välja sin egen form av träning. Nyckelfaktorerna beskriver de områden vi tror är viktigast för Svensk Gymnastiks utveckling mot en ännu bättre, tryggare, mer inkluderande och säkrare gymnastik. Stadier och nyckelfaktorer stärker vår gemensamma Strategi 2028 och dess förnyelseresor.

Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är föreningens verktyg för diskussion, analys, förändring och utveckling.

Stadierna – Vad vi gör

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt, utifrån egen ambitionsnivå och funktionsförmåga. Stadierna uttrycker ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadium.

Nyckelfaktorerna – Hur vi gör det

De tio nyckelfaktorerna beskriver områdena som utgör grunden för Svensk Gymnastiks utveckling. De beskriver ”hur” vi arbetar.

Nyckelfaktorerna ett till fem handlar om barnrättsperspektivet och individuella faktorer, nyckelfaktor sex beskriver hur vi säkerställer ett kvalitativt ledarskap. Nyckelfaktorerna sju till tio relaterar till organisatoriska förutsättningar och aspekter både på förenings- och förbundsnivå.

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell med stadier och tio nyckelfaktorer