Anläggning och träningsmiljö

För att skapa glädje, utveckling och möjlighet till rörelse hela livet behövs anpassade och utvecklande fysiska miljöer. Därför har detta lyfts upp som en av 10 nyckelfaktorer som utgör grunden för Svensk Gymnastiks utveckling.

Det är viktigt att de träningsmiljöer som idag finns är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas där, att det finns tillräckligt med utrustning och att lokalerna i sig stimulerar till glädje, rörelse och utveckling.

Men det är även viktigt att det finns tillräckligt med träningstider för att föreningarna ska kunna utveckla sin verksamhet. På väldigt många håll runt om i Sverige så kan föreningarna inte ta emot alla som vill vara med då det saknas utrymme i de träningsmiljöer som idag finns. Därför behöver Svensk Gymnastik aktivt arbeta för att öka tillgången till utvecklande träningsmiljöer.

Merparten av träningen inom Svensk Gymnastik bedrivs idag i klassiska, kommunala, idrottshallar och -salar. Ofta används dessa av skolor som på dagtid och föreningslivet på kvällstid och helger. För att Svensk Gymnastik sak kunna fortsätta att utvecklas är det avgörande att tillgången till sådana anläggningar ökas, men också att de utrustas så att föreningarna i Svensk Gymnastik kan nyttja dem till hela sin verksamhet.

Fler och fler föreningar får också tillgång till specialanpassade gymnastikhallar. Anläggningarna är anpassade för en eller flera verksamheter inom Svensk Gymnastik genom att utrustning finns fast monterad i hallen och genom att det finns landningsgropar. Dessa anläggningar är fantastiska för att föreningarna ska kunna utveckla sin verksamhet ytterligare genom att t.ex. slippa lägga mycket tid på att släpa fram och tillbaka utrustning. Därför är det viktigt att utvecklingen med att skapa fler specialanpassade anläggningar fortsätter.

Utöver dessa två typer av anläggningar så bedriver föreningarna i Svensk Gymnastik verksamhet i en mängd andra lokaler och anläggningar, t.ex. gruppträningslokaler, danssalar och parkourparker utomhus. För att hela Svensk Gymnastik ska kunna utvecklas behöver även tillgången till dessa typer av lokaler och anläggningar öka.