Antidoping

Gymnastikförbundet tar starkt avstånd från all form av otillåten påverkan av kroppen i syfte att öka prestationsförmågan. Vi har nära samarbete med Antidoping Sveriges legitimerade dopingkontrollfunktionärer som gör oannonserade besök i verksamheten där tränings- och tävlingsidrott bedrivs.

Gymnastikförbundets Antidopingprogram
Gymnastikförbundets Antidopingprogram Pdf, 319 kB.

Dispensregler
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Det som avgör om en idrottsutövare behöver ansöka om en medicinsk dispens i förväg, eller har rätt att ansöka i efterhand, är huruvida den omfattas av kriterierna för att vara Nationell idrottsutövare vilket du kan läsa mer om här.

Behöver du söka dispens? Få svar på det här.

All information från Antidoping Sverige om dispenser och hur du söker dispenser hittar du här.


Internationella dispenser vid deltagande på internationella tävlingar
Om en gymnast ska tävla på ett internationellt mästerskap (ej NM) eller annan internationell tävling som är FIG-klassad (dvs. finns listad på denna sida: http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/search) så krävs en internationell dispens. Kontakta Gymnastikförbundet angående internationella dispenser på antidoping@gymnastik.se Om en gymnast tävlar på en annan internationell tävling kan det landet där tävlingen genomförs ha bestämmelser som innebär att gymnasten ska ha med sig läkarintyg på de mediciner hen äter i de fall gymnasten inte har en internationell/nationell dispens. Detta ska i så fall framgå i inbjudan till tävlingen.

Regelverk
Idrottens dopingregler gäller globalt. Det är The World Anti-Doping Code (WADC) som är det regerverk all världens idrotter och länder ska följa. Under världsantidopingkoden finns ett antal standarder som också är tvingande regler. WADC och dess standarder motsvaras i Sverige av Idrottens Antidopingreglemente (IDR) och de föreskrifter som är kopplade till reglementet.

Alla länder och idrotter som anslutit till WADC måste också införa koden och dess standarder i sina regler och stadgar.

Vistelserapportering
Det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig. Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka idrottare från att använda dopingmedel och att upptäcka doping.

Kravet på vistelserapportering finns för att elitidrottsutövare ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Det bästa elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet är att sköta sina vistelserapporter och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll.

Kravet på vistelserapportering ställs i de gemensamma dopingregler som gäller för alla idrotter och länder i form av World Anti-Doping Code (WADC) och den internationella standarden för vistelserapportering. De flesta länder och Internationella Specialidrottsförbund (ISF) har infört WADC i sina egna regelverk.

Du hittar inforamtion om rapporteringssystemen ADAMS (individuell vistelserapportering) och LARS (kollektiv vistelserapportering) på Antidoping Sveriges hemsida.

Juridiska aspekter
Idrottens Antidopningsreglemente beskriver vad som är brott mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Svenska bestraffningsärenden hanteras sedan den 1 juli 2007 av en särskild dopingnämnd.

Landslagsgymnaster informeras om antidopingreglerna via skriften "Välkommen till landslaget" Pdf, 2 MB. samt av förbundskaptenen eller motsvarande. Det är även landslagsgymnasters eget ansvar att läsa information om antidoping på Gymnastikförbundets hemsida. Läs mer här.


Bestraffning
Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, enligt Idrottens Antidopingreglemente (IDR) alternativt enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. Dömande instans är Antidoping Sveriges Dopingnämnd och som åklagare fungerar Antidoping Sveriges Dopingkommission.

Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol i Sverige, Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa speciella fall kan även RIN-beslut gällande doping överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS) som är idrottens internationella skiljedomstol.

Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan livstidsstraff utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde inte delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller att utöva uppdrag.

WADC och Antidoping Sveriges regler


Antidoping ombud
Idrottarnas antidopingombud att framtagen för att hjälpa idrottare i sina antidopningsförfaranden. Tjänsten är kostnadsfri, konfidentiell, opartisk och oberoende av antidopningsorganisationer och andra idrottsförbund. Du kan kontakta ombudet med alla frågor kopplade till antidopning samt för råd om pågående antidopningsförfaranden. Läs mer här.

Om du behöver hjälp med kunskapt kring dina rättigheter och skyldigheter enligt World Anti-Doping Code (Code), nästa steg, det stöd som finns tillgängligt för dig, eller annan vägledning i samband med antidopningsförfaranden, så finns idrottarnas antidopingombud till för att hjälpa dig. Ta kontakt här.